Stein Holo style=

Stein Holo

Styreleder
Tor Ingar Fagerhøi style=

Tor Ingar Fagerhøi

Styremedlem
Sven Furuly style=

Sven Furuly

Styremedlem
Hans Peter Havdal style=

Hans Peter Havdal

Styremedlem
Knut-Olav Sommerstad style=

Knut-Olav Sommerstad

Styremedlem