Porsche 356 Klubb Norge

Formålsparagraf:

Klubbens formål er å fremme interessen for klassiske Porscher, samt bidra til vedlikehold av bilene. Klubben kan spre informasjon, arrangere møter,       
utstillinger, løp og ellers involvere seg i alle tiltak for å realisere formålet.

Klubben ble stiftet av en gruppe entusiaster 26 jan. 1995. Klubben er registrert hos Porsche AG og er en del av et verdensomspennende nettverk av Porsche klubber.

Hvordan bli medlem:

Klikk på fanen bli medlem og følg instruksene der. 

Medlemskap: Enhver som eier eller har permanent tilgang til en Porsche kan bli medlem av klubben. Medlemskap oppnås når medlemsavgiften er innbetalt og styret deretter godtar vedkommende som medlem. Medlemskap opphører ved manglende innbetaling av kontingent innen den frist styret setter eller når styret enstemmig beslutter at medlemskapet av annen grunn skal opphøre.

Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ.
Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av februar. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 20 % av medlemmene ønsker det. Generalforsamlingen velger styre og fastsetter kontingent samt treffer beslutning i øvrige saker etter forslag fra et medlem. Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges for det enkelte møte.
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være meddelt styret innen 14 dager før generalforsamlingen avholdes eller besluttes behandlet på generalforsamlingen med minst 2/3-dels flertall.

Styre: Klubben skal ha et styre, valgt av generalforsamlingen. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt. Styret skal bestå av minst 2 personer, etter generalforsamlingens beslutning. Styret representerer klubben utad, iverksetter generalforsamlingens beslutninger og bestemmer for øvrig hvorledes klubben skal drives. Styret kan overlate nærmere angitte oppgaver til andre.
Styremøte avholdes når formannen eller minst to andre styremedlemmer ønsker det.

Web: Kontakt webmaster