VEDTEKTER FOR PORSCHE 356 KLUBB NORGE

 

26.01.1995: Lov for Porsche 356 Klubb Norge ved stiftelsesdato

Revisjoner:

18.02.2021: Endringer vedtatt på Generalforsamling

15.02.2022: Endringer vedtatt på Generalforsamling

 

Klubben ble stiftet 26. jan 1995

 

§ 1. Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for klassiske Porscher, samt bidra til vedlikehold og restaurering av bilene.

Klubben kan spre informasjon, arrangere møter, utstillinger, løp og ellers involvere seg i alle tiltak for å realisere formålet. Kun Porsche kjøretøy kan delta i klubbens bilarrangementer.

 

 

§ 2. Medlemskap

Enhver som eier eller har permanent tilgang til en Porsche kan bli medlem av klubben. Medlemskap oppnås når medlemsavgiften er innbetalt og styret deretter godtar vedkommende som medlem. Medlemskap opphører ved manglende innbetaling av kontingent innen den frist styret setter eller når styret enstemmig beslutter at medlemskapet av annen grunn skal opphøre. Det er ikke tillat å benytte medlemskapet i Porsche 356 Klubb Norge til å oppnå personlig vinning. Herunder ligger forretningsdrift eller annen kommersiell virksomhet rettet mot medlemmene, innenfor områdene salg og distribusjon av Porsche kjøretøy, salg av deler og rekvisita, samt trimmingsdeler beregnet for Porsche kjøretøy.

 

 

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ.

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av februar. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 20 % av medlemmene ønsker det.

Generalforsamlingen velger styre og fastsetter kontingent samt treffer beslutning i øvrige saker etter forslag fra et medlem. Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges for det enkelte møte.

Avgjørelser treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være meddelt styret innen 14 dager før generalforsamlingen avholdes eller besluttes behandlet på generalforsamlingen med minst 2/3-dels flertall.

 

 

§ 4 Styre

Klubbens skal ha et styre, valgt av generalforsamlingen. Styret fungerer inntil et nytt styre er valgt.

Styret skal bestå av en formann og minst to styremedlemmer. Det endelige antallet besluttes av generalforsamlingen. Formann og styremedlemmer velges i separate valg, for en periode på to år av gangen. Valg av formann gjøres ved odde årstall og styremedlemmer ved like årstall, for å sikre en god kontinuitet.

 

Styret representerer klubben utad, iverksetter generalforsamlingens beslutninger og bestemmer for øvrig hvordan klubben skal drives. Styret kan overlate nærmere angitte oppgaver til andre, også mot vederlag. Styremøter avholdes når formannen eller minst to andre styremedlemmer ønsker det.

 

 

§ 5. Endring av klubbens vedtekter.

Klubbens vedtekter kan endres med minst 2/3-dels flertall av generalforsamlingen

§ 6. Oppløsning.

Ønsker minst 2/3-deler av klubbens medlemmer nedleggelse, skal klubbens eiendeler overføres til Porsche Klubb Norge dersom ikke annet bestemmes med mer enn 90% flertall av de som er tilstede på generalforsamlingen der forslag om nedleggelse behandles. Forslag om nedleggelse skal være sendt til samtlige medlemmer med kjent adresse minst 60 dager før den generalforsamlingen da forslaget skal behandles.

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    sh15.02.22